Στείλε το βιογραφικό σου εδώ!

Για εμάς στην KSM Human Resources Ελλάς το βιογραφικό σου είσαι εσύ για αυτό και δίνουμε την απαραίτητη προσοχή και βαρύτητα σε κάθε ένα βιογραφικό που μας στέλνετε για όλα τα επαγγέλματα χωρίς διακρίσεις.

Συμπληρώστε τα παρακάτω πεδίαNOTICE OF PROCESSING OF PERSONAL DATA

KSM Human Resources AEPA declares that personal data included in the Curriculum Vitae sent by candidates, constitute items of processing pursuant to the provisions of the Greek law 2472/1997 as in force, referring to the “processing of personal data” with exclusive purpose of this processing the evaluation of candidates’ skills and qualifications for any vacancy within the company for which they may potentially be evaluated as suitable. Employees of the company who are responsible for the processing and/or other external partners of the company who are authorized by the company to perform this task, i.e. the task of collecting, selecting and evaluating submitted Curriculum Vitae notes, are the exclusive recipients of the above-mentioned personal data. By sending her/his Curriculum Vitae, the candidate declares explicitly that she/he agrees with and approves the above-mentioned processing of her/his personal data for the purpose described above.

Please find below a Greek translation of the above notice:

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

H KSM Human Resources ΑΕΠΑ δηλώνει ότι τα προσωπικά στοιχεία που περιέχονται στα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας σύμφωνα με τον Ελληνικό νόμο 2472/1997 όπως ισχύει σήμερα, περί ”επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα”, με αποκλειστικό σκοπό την αξιολόγηση των προσόντων και ικανοτήτων τους για όποια θέση μέσα στην εταιρία κρίνεται ότι διαθέτουν τις απαιτούμενες ικανότητες. Αποδέκτες αυτών των προσωπικών δεδομένων είναι μόνο οι υπάλληλοι της εταιρίας που είναι ειδικώς επιφορτισμένοι με αυτή την επεξεργασία ή/και άλλοι εξωτερικοί συνεργάτες της εταιρίας οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτηθεί από αυτήν ειδικά για τον σκοπό αυτό, δηλαδή για τη συγκέντρωση, διαλογή και αξιολόγηση των υποβαλλόμενων βιογραφικών σημειωμάτων. Ο υποψήφιος δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται και δίνει την συγκατάθεσή του για την προαναφερθείσα επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων προς εκπλήρωση των προαναφερθέντων σκοπών.

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας